Úvod

Celostní muzikoterapie - Lubomír Holzer

Aktuální akce

ABSOLVENTSKÝ KONCERT ÚČASTNÍKŮ kurzu CELOSTNÍ MUZIKOTERAPIE 1–2021/22

Lubomír Holzer Www.muzikoterapie.net vám přináší informace o Lubomíru Holzerovi, celostní muzikoterapii a muzikoterapii obecně. Jak hudba působí na člověka a proč? Jaká hudba je muzikoterapeuticky ideální a maximálně účinná a proč? Kde můžete celostní muzikoterapii studovat? Jak vyhledat odbornou pomoc muzikoterapeuta? Jaké rozmanité muzikoterapeutické, edukační a rekreační akce během roku pořádám? Jak můžete zmíněná témata blíže poznat, prozkoumat a mnohému se přiučit? To vše a mnohé další se dozvíte na mých stránkách. Naleznete zde rovněž elementární informace o šamanství, slovanské historii, mytologii a kosmologii. Váš Lubomír Holzer. Užitečné odkazy: http://muzikoterapie.upol.cz https://www.muzikoterapie.art

Informace ke studiu Celostní muzikoterapie na ICV FF UP Olomouc

PaedDr. Lubomír Holzer CELOSTNÍ MUZIKOTERAPIE, EACM, Z. S. Metoda CMLH Celostní muzikoterapie PaedDr. Lubomíra Holzera Lubomír Holzer je speciální pedagog, přední český muzikoterapeut, odborný garant, lektor a supervizor muzikoterapie, učitel a organizátor celostní muzikoterapie. Od 4. června 2017 je L. Holzer předsedou EACM z.s., předsedou její profesní komise a rovněž EACM profesním certifikovaným muzikoterapeutem. L. Holzer se profesionálně věnuje hudbě, divadlu a umění vůbec od roku 1986. Lektorskou činností se zabývá od roku 2000. Studium speciální pedagogiky – obor vychovatelství – ukončil v roce 1983 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Doktorandské studium zakončil rigorózní zkouškou v roce 1987 na Pedagogické fakultě UP Olomouc a získal titul PaedDr. V letech 1987 – 1989 studoval na Hudební akademii múzických umění v Praze obor teorie hudby. V současné době prodělává Lubomír Holzer dlouhodobý supervizní dvoustupňový výcvik supervize v pomáhajících profesích a má uzavřenou první část v počtu 150 hodin. Výcvik dokončí letos na podzim. Muzikoterapii se profesionálně věnuje více jak dvacet sedm roků. Od roku 2003 přednáší muzikoterapii na UP Olomouc, nejprve na Pdf a od roku 2008 na Ff UP Olomouc na ICV Ff UP Olomouc. Tradice celoživotního vzdělávání v oboru celostní muzikoterapie běží nepřetržitě již patnáctým rokem. PaedDr. Lubomír Holzer rovněž přednáší pro studenty prezenčního i kombinovaného studia předmět „Terapie ve speciální pedagogice“ na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Studium v kurzech na ICV Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Celostní muzikoterapie existuje v České republice již od roku 1991 ve formě metody „CMLH – Celostní muzikoterapie Lubomíra Holzera“. Úvodem je podstatné si uvědomit, že termín „celostní“ má filozofický význam i základ a nikoliv popisnou funkci použitého procesu. Ve zmíněném kontextu obsahuje pojem „celostní“ i transpersonální přesah a rozměr, který je jeho nedílnou součástí. Zmíněnou metodu Lubomír Holzer vytváří a dále rozvíjí již více než 27 let a je jejím výhradním autorem. Její kořeny ovšem spadají do roku 1983. Lubomír Holzer je špičkový profesionální a EACM profesní certifikovaný muzikoterapeut, odborný garant, lektor a supervizor muzikoterapie, její učitel a neúnavný organizátor. Od roku 1983 se zabývá muzikoterapií, tj. třicet pět roků muzikoterapeutické praxe, což značí cca minimálně 21.000 hodin přímé muzikoterapeutické praxe s dětmi, mládeží a klienty s postižením mentálním, smyslovým, tělesným a kombinovanými vadami, klienty s poruchami autistického spektra a ADHD, s nejrůznějším zdravotním postižením a se speciálními vzdělávacími potřebami, s klienty s Alzheimerovou chorobou a seniory, dementními seniory, s etopedickými klienty, s pacienty s psychickým a onkologickým onemocněním a s klienty z ostatních zdravotních a sociálních skupin. Celostní muzikoterapii můžete studovat v rámci kurzů celoživotního vzdělávání na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Výuka Celostní muzikoterapie na UP Olomouc je v současné době v ČR jediným komplexním systémem vzdělávání v muzikoterapii na nejvyšší odborné úrovni s garancí univerzity a dlouhodobou akreditací MŠMT, která je platná zvláště pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, nicméně je určena rovněž pro celou oblast sociálních služeb i pro zdravotnický nelékařský personál. Studují u nás ovšem i lékaři. Celostní muzikoterapie se prakticky uplatňuje v rezortech MŠMT, MPSV i MZ. Takový je současný stav. Potřeby a projevy praxe jsou vždy v předstihu oproti představám jednotlivých rezortů. Jako jediný systém vzdělávání v muzikoterapii v České republice je uznávaná v celé Evropské unii, v Anglii a jinde ve světě. Náleží tím k mezinárodně uznávaným kurzům na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dokladem toho jsou zahraniční absolventi a studenti ze Slovenska, Polska, Srbska, Maďarska, z Filipín a v současnosti i z USA (absolventi kurzů působí v zahraničí, na území EU i mimo EU a osvědčení z UP Olomouc zde uplatňují). Zájemci o studium celostní muzikoterapie se hlásí od roku 2003 ke studiu nepřetržitě. Nyní máme již více než třicet absolventů ze zahraničí. Studium probíhá v rámci kurzů celoživotního vzdělávání na ICV FF UP Olomouc. V současnosti má tři navazující stupně. Každý má tři semestry: CM 1 – 180 hodin, CM 2 – 180 hodin a CM 3 – 370 hodin prezenční výuky. Účastníci tedy mohou absolvovat celkem 730 hodin muzikoterapeutického odborného, praktického a prožitkového výcviku a výuky. Součástí CM 3 je rovněž sebezkušenostní výcvik a supervize. Absolventi všech tří stupňů celého studia kurzů celostní muzikoterapie (CM 1 – CM 3) jsou v ČR nejkomplexněji a na nejvyšší úrovni připravení pro výkon profese muzikoterapeuta. Po řádném ukončení každého stupně obdrží absolventi osvědčení o jeho absolvování, opatřené kulatým razítkem univerzity, podpisem děkana filozofické fakulty a rektora univerzity. Osvědčení je uznávané v celé Evropské unii i jinde v zahraničí, jak máme potvrzeno absolventy studia i jejich praxí. Obsahem i rozsahem studium v kurzech CM zcela odpovídá evropským standardům a ve většině položek jejich požadavky přesahuje. Odborným garantem a hlavním vyučujícím studia je PaedDr. Lubomír Holzer. V rámci výuky působí i další lektoři z Pdf UP Olomouc: Prof. PaedDr. Milan Valenta Ph.D, Mgr. Michal Růžička, Ph.D, Mgr. Oldřich Müller, Ph.D. Z oblasti psychologie, psychoterapie, sebezkušenostního výcviku a supervize v kurzech celostní muzikoterapie lektorují Mgr. Lubomír Smékal a PhDr. Ludmila Piňosová. Systém výuky, výcviku či studia v muzikoterapii, či jiném terapeutickém oboru, musí mít predikovanou zřetelně deklarovanou a definovanou metodu, metodologii a odborné garanty a lektory, kteří tento systém tvoří dlouhodobě a systematicky. Akreditace příslušným ministerstvem (např. MŠMT, MPSV, MZ aj.) je rovněž nedílnou zákonnou součástí kurzu, výuky a výcviku a rámuje jejich náležitou odbornou i profesní úroveň legislativně. Systém kurzů celostní muzikoterapie byl popsán již v textu výše. Zásadními premisami při koncipování jakéhokoliv muzikoterapeutického kurzu, výcviku a výuky rozumíme následující: muzikoterapie není psychoterapie; hudba sama neléčí; hudba sama o sobě není jako celek univerzálním terapeutickým médiem; muzikoterapie má své propracované a zřetelně deklarované metody. Základní muzikoterapeutická otázka tedy zní: jaká hudba je muzikoterapeuticky vhodná a tudíž účinná? Muzikoterapeutický kurz, výcvik, výuka, by měli být vždy opřeny o zřetelně deklarovanou muzikoterapeutickou metodu (s minimálně desetiletou terapeuticky úspěšnou a pozitivně evaluovanou praktickou historií) opírající se o jasně formulovaný světonázor a konkrétní etický kodex muzikoterapeuta. Nutno podotknout, že množství různých lektorů a muzikoterapeutických přístupů (zařazených při tvorbě jednotlivého výukového program, či nabízených např. v jednom konkrétním kurzu) není zárukou kvality, nýbrž odrazem nekoncepčnosti, nezkušenosti metodické i odborné. Adept sice získá rámcový přehled, ovšem muzikoterapii se nenaučí. Viz také: www.muzikoterapie.net www.muzikoterapie.art muzikoterapie.upol.cz Metoda CMLH, celostní muzikoterapie Lubomíra Holzera. Celostní muzikoterapie, jak z názvu vyplývá, má ve svém filozofickém základu celostní přístup ke Světu, Vesmíru, člověku a terapii samotné. V pojmu „celostní“ je rovněž obsažen transpersonální přístup. CMLH působí primárně v oblasti smyslově fyzikální, hudebně terapeutické a neméně v prostoru, který L. Holzer nazývá duchovně-energetickým, tedy v oblasti nadsmyslové, transpersonální, metafyzické. Celostní muzikoterapie působí vždy komplexně na fyzickou, psychickou, emoční, sociální, energetickou, duševní a duchovní složku lidského bytí. Zrovna tak jsou komplexní její účinky. Primárně pozorovaným, prožívaným i reflektovaným účinkem je rychlé zklidnění klientů, postupná relaxace (od mělké až po hluboké stavy), postupné odeznění emočních, psychických i tělesných tenzí a spazmů. Vše se děje fyziologicky a zcela přirozeně. Měřitelnými efekty jsou zpomalení a zklidnění tepové a dechové frekvence, ustálení krevního tlaku, přechod elektrické aktivity mozku na EEG z hladiny β – beta (18-35 Hz) do relaxační hladiny α – alfa (8-14 Hz) a u některých relaxujících i hlouběji do hladiny θ – théta (3,5-7,5 Hz) mozkových elektrických vln. Lékařské i muzikoterapeutické výzkumy rovněž prokazují při dlouhodobém působení celostní muzikoterapie výrazné posílení imunity. Výzkumy rovněž potvrzují zvýšení tvorby NK buněk (natural killer cell – „přirozený zabíječ“), velkých bílých krvinek zaměřených na boj s choroboplodnými zárodky i s nemocemi samotnými a postupné vyladění všech tělesných systémů a funkcí. NK buňka je velká buňka imunitního systému. NK buňky jsou schopné zabít nádorové buňky či buňky napadené viry. Specifická hudba používaná celostní muzikoterapií působí až na buněčné úrovni lidského organizmu. Energizuje a harmonizuje buněčnou tekutinu přirozeně a fyziologicky, čímž optimalizuje všechny buněčné fyziologické mechanizmy včetně energetických a metabolických. U klientů s poruchami chování a emocí a agresivních, zvláště u klientů s poruchami autistického spektra, vždy dochází ke zklidnění a pominutí agresivního chování a dalších jinak pro jejich chování charakteristických průběhů. Celostní muzikoterapie – CMLH – pracuje široce s klienty s mentálním postižením a kombinovanými vadami i s klienty s psychickým onemocněním. Celostní muzikoterapii velice významně uplatňujeme jako specializovaný prostředek nonverbální terapeutické komunikace v oblasti podpory komunikativních kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v celé oblasti zdravotního postižení, s narušenou komunikační schopností nebo s absencí verbální komunikace, s úplnou absencí komunikace a s poruchami chování a emocí, soustředění, učení, rovněž pro klienty z autistického spektra a klienty s Aspergerovým syndromem, ADHD – LMD, klienty s epilepsií, poruchami smyslového vnímání, poruchami plynulosti řeči a s kombinovanými vadami. Muzikoterapii také aplikujeme s úspěchem při práci s psychiatrickými, neurologickými a onkologickými klienty a v oblasti neonatologie. Rozvíjející se oblastí je již delší dobu použití CMLH při práci se seniory, se seniory s Alzheimerovou chorobou, s demencí i s Parkinsonovou chorobou. Zde opět pozorujeme výrazný muzikoterapeutický účinek a potenciál. Celostní muzikoterapii chápeme jako univerzální terapeutický prostředek bez známých kontraindikací pro všechny potřebné, ze všech oblastí zdravotního či sociálního zařazení. Celostní muzikoterapie pracuje v oboru přírodních akustických zákonů platících v pozemském prostředí. Jejich projevem je takzvané přirozené ladění, což znamená zcela charakteristické intervalové uspořádání vztahů mezi tóny. Dnešní hudba ovšem většinově používá ladění temperované, upravené, lišící se frekvenčně a intervalově od ladění přirozeného. Lidskému organizmu z muzikoterapeutického pohledu nejadekvátněji odpovídá již zmíněné ladění přirozené, neboť jsme součástí přírodních zákonů biologických i fyzikálních. Přírodní akustické fyzikální zákony, které určují pravidelné kmitání rezonančních těles, schopných tak vydávat tóny, nám dávají k použití ladění přirozené. Člověk, jenž je součástí zmíněných přírodních zákonů a tím pádem i celý jeho organizmus rovněž, nejpozitivněji intereaguje na hudbu hranou právě v ladění přirozeném. Dokladem řečeného jsou četné vědecké výzkumy probíhající již minimálně dvacet roků po celém světě. Nicméně historie a živá hudební i šamanská tradice mnoha doposud existujících přírodních národů nám zmíněná fakta dokládají více než výmluvně svou mnoha tisíciletou existencí. Hudba hraná a zpívaná v přirozeném ladění je tudíž pro muzikoterapeutické účely ideální, nejvhodnější a nejúčinnější. Souzní a ladí s člověkem na všech úrovních, ve všech systémech a funkcích. Zmíněná specifikace spolu s používáním ručně vyráběných nástrojů z přírodních materiálů činí z celostní muzikoterapie unikátní muzikoterapeutickou metodu mající prokazatelně jedny z nejhlubších a nejúčinnějších terapeutických účinků, v mnoha parametrech vysoce přesahujících možnosti i účinky velké části jiných muzikoterapeutických přístupů i současných psychoterapeutických metod. Vše ovšem zásadně závisí na odbornosti, výcviku, praktických zkušenostech, schopnostech a osobnosti muzikoterapeuta samotného. Což zároveň znamená, že výsledek celostní muzikoterapie je vždy podmíněn zmíněnými parametry, kvalitou osobnosti jednoho každého muzikoterapeuta, neméně však jeho odborným výcvikem a celoživotním vzděláváním. Jedině dlouhodobě dokumentované výsledky (například ve formě individuálních záznamů a kazuistik) přímé muzikoterapeutické práce mohou být potvrzením úspěšnosti muzikoterapeutického procesu a rovněž potvrzením kvality muzikoterapeuta samotného. Ke zvyšování odborných kompetencí slouží již zmiňovaný propracovaný systém celoživotního průběžného vzdělávání v celostní muzikoterapii a supervize. Účinnost a fungování celostní muzikoterapie jsou dostatečně potvrzeny nepřetržitým, relevantním a zcela validním empirickým výzkumem probíhajícím již od roku 1983. Do této nikdy nekončící práce jsou dnes také organicky zapojeni absolventi studia kurzů celostní muzikoterapie na UP Olomouc od roku 2003. Jejich počet se blíží čtyřem stům. Samotná celostní muzikoterapie CMLH je tedy i výsledkem zmíněné praktické, teoretické i výzkumné práce všech zúčastněných muzikoterapeutů. Celostní muzikoterapie má univerzální použití a nejsou u ní známy žádné kontraindikace. Všechny pospané jevy a terapeutické výsledky jsou průběžně zkoumány dlouhodobou dobrou praxí, potvrzovány konkrétními kazuistikami a evaluovány nepřetržitým empirickým výzkumem všech dlouhodobě pracujících celostních muzikoterapeutů v ČR i v zahraničí. Ve všech oborech vědeckého bádání, veškeré lidské činnosti i fungování lidského společenství na Zemi se čím dál zřetelněji jeví potřeba celostního a transpersonálního přístupu. Je to cesta dalšího neomezeného rozvoje lidstva v rámci přirozeného udržení života na Zemi, bez ničení přírody a naší planety všeobecně. Ze všech zmíněných důvodů, a pro podstatu existence života i Vesmíru samotného, aplikujeme obecně celostní přístup v muzikoterapii v její praktické, výukové a výcvikové části a v metodologickém přístupu i filozofickém základu. EACM z. s. – Evropská Asociace Celostní Muzikoterapie, z. s., založená v roce 2017, sdružuje všechny zájemce z ČR i zahraničí o celostní muzikoterapii, metodu CMLH. Účelem této asociace je vytvořit odborné zázemí a profesní i lidskou podporu svým členům, propagovat celostní muzikoterapii mezi odbornou a laickou veřejností, rozvíjet primárně spolupráci s dalšími odborníky v oblasti zdravotnictví, školství a sociálních služeb, systematicky pracovat na rozvoji a konstituování muzikoterapie jako svébytného oboru a prosazovat s tím spojené legislativní změny. EACM oficiálně existuje coby zapsaný spolek Evropská Asociace Celostní Muzikoterapie, z. s. zapsaný u Městského soudu v Praze po nabytí právní moci rozhodnutím Městského soudu v Praze, který vydal toto rozhodnutí 10. srpna 2017. Ustavující schůze EACM se uskutečnila 4. června 2017 v Olomouci. Předsedou byl zvolen PaedDr. Lubomír Holzer, místopředsedy Mgr. Veronika Faltusová a Ing. Luděk Vařák. L. Holzer je profesním členem téže organizace a předsedou profesní komise. EACM chce svou činností i existencí přispět k vytvoření pluralitního, demokratického a o odborný dialog opřeného prostoru pro českou i evropskou muzikoterapii, a postavit se tak na začátek zcela nové epochy české i evropské muzikoterapie. Ve všech oborech vědeckého bádání, veškeré lidské činnosti i fungování lidského společenství na Zemi se čím dál zřetelněji jeví potřeba celostního přístupu. Je to cesta dalšího neomezeného rozvoje lidského potenciálu. Evropská Asociace Celostní Muzikoterapie vytváří zcela nové možnosti pro společenství lidí, kteří vnímají probíhající transformaci lidského myšlení a s tím spojenou jasnou perspektivu neomezeného rozvoje lidstva. EACM podporuje prostor pro široký dialog nejen na poli celostní muzikoterapie a muzikoterapie obecně, ale rovněž dialog nad lidskými i duchovními otázkami dneška. Více informací najdete zde: www.muzikoterapie.net www.muzikoterapie.name www.muzikoterapie.art muzikoterapie.upol.cz PaedDr. Lubomír Holzer Celostní muzikoterapie – CMLH Muzikoterapeutické centrum PaedDr. Lubomíra Holzera EACM – Evropská Asociace Celostní Muzikoterapie, předesda ICV, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Přejít na začátek