Lubomír Holzer je speciální pedagog, muzikoterapeut, profesionální umělec (hudebník, zpěvák, herec, skladatel, textař, libretista etc.) odborný garant a lektor muzikoterapie, učitel, duchovědec, organizátor, hybatel a novátor. Vytvořil vlastní hudební styl a muzikoterapeutickou metodu, které dále rozvíjí, provádí, učí a šíří všude, kde ho můžete potkat, ovšem i tam, kde zrovna není. Stejně tak působí coby umělec a učitel. Hledačství Lubomíra Holzera můžeme stručně charakterizovat jako návrat ke kořenům existence lidstva, v nedělitelném propojení se současností i budoucností. Všechny jeho profese se vzájemně prostupují, doplňují a mezi sebou obohacují – tvoří celistvost – jednotu. Muzikoterapie a hudba se pro něho staly posláním tak, jako již v dětství hudba a umění všeobecně. Toto poslání a úděl, které byli předurčeny jeho mnohými talenty, časem rozvinul v úplný obsah svého života. Svět, člověka v něm, muzikoterapii, umění, učení a veškerou existenci Lubomír Holzer nazírá holisticky a takové je také jeho všeobecné universální vnímání a chápání. Ve výsledku potom vše, co dělá a čím se zabývá.
 
Jeho předností je schopnost překračovat dobová schémata, společenská a kulturní dogmata. V historickém pohledu, pak vnímáme jeho umění metamorfózy obecných paradigmat. Muzikoterapie, hudba, umění, učení a transformace jsou jeho nedílnou součástí.

Muzikoterapeutické programy z produkce Dr. Lubomíra Holzera

Celostní muzikoterapie, studium na VŠ, výuka, kurzy a semináře muzikoterapie, šamanství, workshopy a dílny bubnování na djembé, šamanský buben, hra na didgeridoo, fujaru, koncovku, brumli, ústní harfu, tibetské mísy, alikvotní, hrdelní a muzikoterapeutický zpěv, perkuse, etnické, lidové a staré nástroje. Divadelní představení, koncerty, prožitkové skupinové i individuální relaxace a meditace. Šamanství a lesní moudrost.
Všechny typy programů – muzikoterapeutické, přednáškové, studijní, výukové, semináře, dílny, prožitkové semináře, relaxace a meditace, workshopy, relaxační, meditační a šamanské kurzy, koncertní, divadelní, a kombinované, mají společného jmenovatele v muzikoterapeutické metodě PaedDr. Lubomíra Holzera. U všech programů jde tedy o aplikaci této metody s přihlédnutím ke skupině klientů – recipientů, kterým je v daném okamžiku poskytována. Pro školy a školky všech typů a úrovní či zaměření, zdravotnická zařízení, stacionáře, pobytová zařízení, dětské domovy, domovy důchodců, nejrůznější zařízení pro klienty s postižením – ÚSP, Speciální školy, Praktické základní školy, denní stacionáře, PPP a PPC apod., vzdělávací organizace, festivaly, divadla, kulturní střediska, kluby kultury, kulturní centra, a ostatní zařízení pro děti a mládež a dospělé, organizace, firmy a soukromé subjekty, přicházejí v úvahu následující programy:
 

1. Muzikoterapie

Muzikoterapie Ia: Prožitková hluboká relaxace – receptivně pasivní, kolektivní: konkrétní realizace muzikoterapeutické metody Dr. L. Holzera. Tento program je bez rozdílu určen pro všechny vyjmenované skupiny recipientů a také je velmi oblíbený u těhotných žen. Jedná se o konkrétní podobu muzikoterapeutické jednotky, tak jak je aplikována pro všechny klientské skupiny, bez rozdílu zdravotní klasifikace, či sociální příslušnosti. Klienti při ní leží ve stabilizované relaxační poloze na podložce a zahalení přikrývkou, v klidu relaxují – poslouchají hudbu, kterou produkuje sám muzikoterapeut. Délka 60 – 90 minut.Muzikoterapie Ib: Prožitková hluboká relaxace individuální – receptivně pasivní: konkrétní realizace muzikoterapeutické metody Dr. L. Holzera s použitím silných muzikoterapeutických energeticko-duchovních metod šamanského typu. Tento program je rovněž bez rozdílu určen pro všechny vyjmenované skupiny recipientů, ale forma je individuální. Minimální délka je 120 minut.
 
Muzikoterapie II: Muzikoterapie I s krátkou úvodní přednáškou – (receptivně pasivní) kombinace – co je to muzikoterapie a jak může léčit. Na závěr klienti uslyší krátkou přednášku o použitých hudebních nástrojích a o nástrojích vhodných k používání v muzikoterapii. Také je klientům umožněno, dle individuálního zájmu, seznámení se s hrou na muzikoterapeutem používané hudební nástroje – zpěv, bubny, fujarka, štěrchadla, metalofony, tibetské mísy, didgeridoo apod. Délka minimálně 90 minut.
 
Muzikoterapie III: Muzikoterapeutická dílna (workshop) aktivní i pasivní, – je vhodná a často využívaná v rámci jedno i více denních teambuildingových a outdoorových aktivit programů pro firmy, vzdělávací organizace i školy a ostatní zájemce – praktické použití technik muzikoterapeutické metody PaedDr. Lubomíra Holzera. Klienti se zábavnou formou „naučí“ základy autoterapeutických technik v jednom uceleném bloku nebo po částech. Vždy je současně přítomna aktivní a pasivní relaxace, terapie, edukace, základní diagnostika a metodika.
Základní typy:
  • bubnová dílna – bubenický workshop I. – klienti se naučí základy hry na buben djembé, jednoduchý rytmus a zpěv. Pro firmy je možné udělat velký bubenický workshop i pro 200 lidí, v délce 3 – 5 hodin nebo vícedenní.
  • Muzikoterapeutický orchestr – klienti si vyzkouší tvorbu muzikoterapeutického hudebního materiálu na kombinace nejrůznějších hudebních nástrojů, které nevyžadují předchozí dovednost na ně hrát (perkuse, tibetské mísy, šamanský buben, djembé, zpěv ad.
  • Muzikoterapeutický sbor – klienti kombinují různé typy dovedností, tanec, zpěv, hru na bubny a další muzikoterapeutické hudební nástroje v tvořivém kreativním víru.

Tyto typy je možné spojit, či kombinovat a dotvářet dle zadání klienta i do celodenního nebo vícedenního tvaru.
Muzikoterapii III je možné kombinovat s Muzikoterapií I a II, po dohodě se zadavatelem i s ostatními variantami. Délka 50 – 90 minut.

Muzikoterapie IV: Bubnová meditace a bubnová prožitková relaxace: meditace a relaxace s šamanskými bubny a djembé, zpěvem a tancem, práce s energií, meditace a relaxace městského šamana. Délka – 120 min.

Muzikoterapie V: Muzikoterapeutická relaxace a meditace. Srovnání páteře – energetických drah, dýchání – spodní dech, přirozený dech – energie dechu. Prozpívávání čaker (é-ó-í-ú-á-m). Nácvik hluboké relaxace. Přípravné techniky na meditaci. Autogenní trénink. Meditace – stav bez těla, volná mysl, vystoupení z fyzického těla a létání. Délka jednoho cvičení 90 – 120 min.

Muzikoterapie VI: Přednáška, seminář – cyklus seminářů a přednášek z muzikoterapie pro odbornou i laickou veřejnost. Teorie, praxe, techniky a osobní prožitek muzikoterapie, současné možnosti a poznání. Tato forma je vhodná také pro odborné pracovníky zařízení pro klienty s postižením, dětských domovů, domovů důchodců, pedagogicko-psychologických poraden a dalších zařízení. Tato přednáška, seminář může být pojednána jako jedno až třídenní.

Muzikoterapie VII: Výuka muzikoterapie – metody PaedDr. Lubomíra Holzera na vysokých školách pro dálkové i denní studium – v současnosti Filozofická fakulta UP Olomouc – Institut celoživotního vzdělávání – icv.upol.cz/czv/doc/muzikoterapie.pdf.

Kurzy pro od
bornou i laickou veřejnost
. Je rovněž možná forma jednodenních, dvoudenních nebo týdenních kurzů. Všechny kurzy se konají celoročně. V tomto roce – 2011 se konají týdenní kurzy muzikoterapie v termínu 18. – 24. 7. 2011 (kurz muzikoterapie pro hledající) a 1. – 7. 8. 2011 (kurz pro kráčející – cesta muzikoterapie) v krásném prostředí Hostýnských vrchů, ubytování je v hotelu Zubříč (Rajnochovice).

 

2. Šamanství

Přednáška I: cyklus přednášek, seminářů, dílen a praktických cvičení (i více- denních) z oblasti šamanství a jeho poznání, použití a přínosu těchto jevů pro současného člověka a muzikoterapii. Základy šamanství, šamanských rituálů, bubnování, zpěvu a očistných technik přírodních národů. Práce s energií. Šamanské hudební nástroje.

Přednáška II: Šamanství a muzikoterapie: přednáška pro nejširší veřejnost (odbornou i laickou) ukazující vlivy šamanství na současného člověka a muzikoterapii, jejich prolínání a propojení, souvislosti a možnosti v dnešní době konzumní společnosti.

Bubenická etnodílna: Staň se bubnem! – výuka hry na etnické hudební nástroje – bubny (djembé), perkuse (chřestidla apod.), didgeridoo, fujaru, koncovku, brumli, gongy ad. Výuka alikvotního, vibračního, rezonančního a šamanského zpěvu. Kurzy běží v roce 2011 v Praze, v Brně, ve Znojmě, a v Uherském Hradišti, minimálně 20 hodin – dvouhodinovky po 14 dnech.

Šamanské rituály

 • Úvodní šamanský rituál – jednoduché základní šamanské techniky: očištění, tanec a zpěv, oslovení všech úrovní stvoření a počátku, energie místa, projevy síly, kolektivní energie, bubny, tanec zpěv.
 • Škola lesní moudrosti
 • Oživování šamanského bubnu Šamanský rituál u šamanského stromu – duchovní a energetická očista ladění lidské bytosti
 • Komunikace s elementárními bytostmi v noci, v lese
 • Cesta do dolního světa

A to není zdaleka vše!

3. Divadlo

Pohádky šamanské babičky

Pohádka o dvou píšťalkách
Interaktivní pohádkaurčená pro děti předškolního věku od 3 roků a děti 1. – 3. tříd ZŠ (respektive prvního stupně základní školy). Protagonista vypráví příběh o dvou píšťalkách (koncovka a fujarka), které jdou v neděli na procházku do lesa. Hraje při tom na tyto píšťalky, na didgeridoo, na bubny djembé, tibetské mísy, indiánský buben, brumle, zpívá a tančí. Děti jsou několikrát zapojeny do tance a také se dozví o nástrojích. Délka 50 – 60 minut.

Bílý havran Kujkynaku
Příběh z počátků světa – pohádka určená pro děti předškolního věku a děti 1. stupně základní školy, respektive ve věku 4 -11 roků. Jedná se o pohádku na motivy a příběhy sibiřských lovců a šamanů převedené do dramatického útvaru s použitím rekvizit (bubny, bubínky, chřestidla a další perkusivní nástroje ožívají, coby postavy příběhů). Tyto příběhy jsou propojeny šamanskými písněmi, které jsou jednak zpívány tzv. „prařečí“ a jednak písněmi s textem, posouvající děj pohádky. To vše za doprovodu bubnů, bubínků, chřestidel a nejrůznějších etnických perkusivních nástrojů. Jde o muzikoterapii, koncert a zároveň divadelní představení, tedy tři formy v jedné. Délka 50 – 60 minut.

Šamanské příběhy
Strom šamanů, představení určené pro školní děti 1. a 2. stupně ZŠ, mládež středoškolskou, učňovskou a mládež ve věku 12 až 20 let a dospělé. V tomto případě jde o šamanský příběh a písně sibiřských lovců, šamanů a severoamerických indiánů v původní syrové podobě, jak jsou zachyceny ve vyprávěních příslušníků těchto přírodních národů a propojeny bubnováním a zpěvem v kontextu s muzikoterapeutickou metodou Dr. Lubomíra Holzera. První ze série těchto příběhů sahá svými kořeny k počátkům světa a vypráví o lásce a o tom, jak na svět přišli první šamani. Délka 50 – 60 minut.

4. Koncerty

Sólový Koncert I: „Šamanské písně a bubny „ – sólový koncert Dr. Lubomíra Holzera pro etnické bubny (djembé, šamanský buben), didgeridoo, tibetské mísy, fujaru, fujarku, koncovku, perkusivní nástroje a zpěv – alikvotní, hrdelní a šamanský zpěv. Koncert může být prokládán a spojen s vyprávěním o použitých nástrojích. Délka 50 – 90 min.

Sólový koncert II: Strom Šamanů –meditační a vibrační sólový koncert Dr. Lubomíra Holzera pro etnické bubny (djembé, šamanský buben), didgeridoo, tibetské mísy, fujaru, fujarku, koncovku, brumle, perkusivní nástroje a zpěv – alikvotní, hrdelní a šamanský zpěv. Písně, melodie a rytmy vás naladí na vnímání přírody a Univerza a splynutí s nimi. Délka 70 – 90 minut.

Koncerty v duu: Hana Blochová a Lubomír Holzer – fúze gotické duchovní a muzikoterapeutické duchovní a šamanské hudby

Pavel Fajt a Lubomír Holzer -fúze experimentální a muzikoterapeutické duchovní hudby

Lubomír Holzer a Svatava Drlíčková – koncerty muzikoterapeutické duchovní hudby

Muzikoterapeutický Sbor – koncert muzikoterapeutického sboru –“Zázraky světa“ – složeného z absolventů studia muzikoterapie a dětí – klientů muzikoterapie z různých zařízení v ČR. Sbor vede a řídí Dr. Lubomír Holzer.

Shamanic orchestra – koncert známého orchestru šamanských a lidových nástrojů z celého světa. Etno worldmusic. Šamanské písně, rytmy, tanec, zpěv, extáze.

Taneční koncert: „Šamanské písně a tance“ – víření ducha a těla. Vystoupení s intuitivní tanečnicí nebo exotickou intuitivní tanečnicí. Další varianta je se dvěma tanečnicemi.

Taneční koncert orientální hudby: Orientální rytmy, písně a tance v podání L. Holzera a orientální tanečnice nebo tanečnic. Jeden až čtyři hudebníci.

Vystoupení a koncerty středověkého barda, trubadúra a milovníka Lubomíra Holzera – L. Holzer sólově interpretuje písně a balady středověké Evropy. Svůj nezaměnitelný vokální projev doprovází na dobové hudební nástroje. (Písně krále Jana)

Znamení dechu – koncerty a vystoupení známé jazzové formace, ve které hrají tito hudebníci: Lubomír Holzer – trombon, zpěv, bubny, percusse;

Martin Brunner – flétny, zpěv, percusse;

Vladislav Sosna – bubny, percusse.

Znamení dechu používá ve své hudbě tzv. „koncept volné intuitivní hudby“.

Všechny vyjmenované typy programů je možno na přání zadavatele různě kombinovat a propojovat v delší časové úseky, dle použití, zaměření a typu klientů, kterým je program určen. V praxi tuto kombinaci často provádí umělec – muzikoterapeut přímo na místě na základě svých zkušeností a posouzení konkrétní situace. Rovněž je možné na základě požadavků zadavatele vytvořit program zcela nový. Nabídka je otevřená. Všechny programy trvají minimálně 50 – 60 minut. Cena programů je určovaná dle dohody s klientem. Všechny programy a představení je možno si objednat přímo do školy, domova či jiných typů zařízení. Další informace o aktivitách a programech Dr. Lubomíra Holzera naleznete podrobně na www.muzikoterapie.net.

KONTAKTY: PaedDr. Lubomír Holzer, tel: +420 603 212 337, E mail: [email protected]

muzikoterapie.net

info-praha.cz (sekce muzikoterapie v ČR)

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít na začátek