PF2018
[vc_column_text css=“.vc_custom_1455555079341{padding-right: 10px !important;}“]

Celostní muzikoterapie

metoda CMLH (Celostní muzikoterapie PaedDr. Lubomíra Holzera) 
Studium v kurzech na ICV Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Celostní muzikoterapie existuje v České republice již od roku 1991 ve formě metody „CMLH – Celostní muzikoterapie Lubomíra Holzera“. Je podstatné si uvědomit, že termín „celostní“ má filozofický význam i základ a nikoliv popisnou funkci. Zmíněnou metodu Lubomír Holzer vytváří a dále rozvíjí již více než 27 let a je jejím výhradním autorem. Její kořeny ovšem spadají do roku 1983. Lubomír Holzer je špičkový profesionální a EACM profesní certifikovaný muzikoterapeut, odborný garant,

lektor a supervizor muzikoterapie, její učitel a organizátor. Od roku 1983 se zabývá muzikoterapií, tj. třicet pět roků muzikoterapeutické praxe, což značí cca minimálně 21.000 hodin přímé muzikoterapeutické praxe s dětmi, mládeží a klienty s postižením mentálním, smyslovým, tělesným a kombinovanými vadami, klienty s poruchami autistického spektra a ADHD, s nejrůznějším zdravotním postižením, s etopedickými klienty a s klienty z ostatních zdravotních a sociálních skupin. Je autorem vlastní, zcela původní metody celostní muzikoterapie – CMLH, kterou vytváří od roku 1991 a jejíž počátky leží již v roce 1983.
[vc_accordion_tab title=“Pro pokračování kliknout zde“]
Celostní muzikoterapii můžete studovat v rámci kurzů celoživotního vzdělávání na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Výuka Celostní muzikoterapie na UP Olomouc je v ČR jediným komplexním systémem vzdělávání v muzikoterapii na nejvyšší odborné úrovni s garancí univerzity a dlouhodobou akreditací MŠMT. Jako jediný systém vzdělávání v muzikoterapii v České republice je uznávaná v celé Evropské unii, v Anglii a jinde ve světě. Dokladem toho jsou zahraniční studenti ze Slovenska, Polska, Srbska, z Filipín a v současnosti i z USA (absolventi kurzů působí v zahraničí, na území EU i mimo EU), kteří se od roku 2008 hlásí ke studiu nepřetržitě. Nyní máme již více než třicet absolventů ze zahraničí. Studium probíhá v rámci kurzů celoživotního vzdělávání na ICV FF UP Olomouc. V současnosti má tři navazující stupně. Každý má tři semestry: CM 1 – 180 hodin, CM 2 – 180 hodin a CM 3 – 370 hodin prezenční výuky. Účastníci tedy mohou absolvovat celkem 730 hodin muzikoterapeutického odborného, praktického a prožitkového výcviku a výuky. Součástí CM 3 je rovněž sebezkušenostní výcvik a supervize. Absolventi všech tří stupňů celého studia kurzů celostní muzikoterapie (CM 1 – CM 3) jsou v ČR nejkomplexněji a na nejvyšší úrovni připravení pro výkon profese muzikoterapeuta. Po řádném ukončení každého stupně obdrží absolventi osvědčení o jeho absolvování, opatřené kulatým razítkem univerzity, podpisem děkana filozofické fakulty a rektora univerzity. Osvědčení je tudíž platné a uznávané v celé Evropské unii i jinde v zahraničí. Odborným garantem a hlavním vyučujícím studia je PaedDr. Lubomír Holzer – profesionální muzikoterapeut, hudebník, umělec, speciální pedagog, odborný lektor a supervizor, učitel a organizátor. Profesionálně se hudbě, divadlu a umění vůbec věnuje více jak třicet tři roků. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2000. Studium speciální pedagogiky – obor vychovatelství – ukončil v roce 1983 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Doktorandské studium zakončil rigorózní zkouškou v roce 1987 na Pedagogické fakultě UP Olomouc a získal titul PaedDr. V letech 1987 – 1989 studoval na Hudební akademii múzických umění v Praze obor teorie hudby. V současné době prodělává Lubomír Holzer dlouhodobý supervizní dvoustupňový výcvik supervize v pomáhajících profesích a má uzavřenou první část v počtu 150 hodin. Muzikoterapii se profesionálně věnuje více jak dvacet šest roků. Od roku 2003 přednáší muzikoterapii na UP Olomouc, nejprve na Pdf a od roku 2008 na Ff UP Olomouc na ICV Ff UP Olomouc. Tradice celoživotního vzdělávání v oboru celostní muzikoterapie běží nepřetržitě již patnáctým rokem. PaedDr. Lubomír Holzer rovněž přednáší pro studenty prezenčního i kombinovaného studia předmět „Terapie ve speciální pedagogice“ na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Od 4. června 2017 je L. Holzer rovněž předsedou EACM, z. s. – Evropské Asociace Celostní Muzikoterapie, zapsaného spolku a profesním členem téže organizace.
Viz také: http://icv.ff.upol.cz/muzikoterapie-1/
Celostní muzikoterapie, jak z názvu vyplývá, má ve svém filozofickém základu celostní přístup ke Světu, Vesmíru, člověku a terapii samotné. CMLH působí primárně v oblasti smyslově fyzikální, hudebně terapeutické a neméně v prostoru, který L. Holzer nazývá duchovně-energetickým, tedy v oblasti nadsmyslové, transpersonální, metafyzické. Celostní muzikoterapie působí vždy komplexně na fyzickou, psychickou, emoční, sociální, energetickou, duševní a duchovní složku lidského bytí. Zrovna tak jsou komplexní její účinky. Primárně pozorovaným, prožívaným i reflektovaným účinkem je rychlé zklidnění klientů, postupná relaxace (od mělké až po hluboké stavy), postupné odeznění emočních, psychických i tělesných tenzí a spazmů. Měřitelnými efekty jsou zpomalení a zklidnění tepové a dechové frekvence, ustálení krevního tlaku, přechod elektrické aktivity mozku na EEG z hladiny β – beta (18-35 Hz) do relaxační hladiny α – alfa (8-14 Hz) a u některých relaxujících i hlouběji do hladiny θ – théta (3,5-7,5 Hz) mozkových elektrických vln. Lékařské i muzikoterapeutické výzkumy rovněž prokazují při dlouhodobém působení celostní muzikoterapie výrazné posílení imunity. Výzkumy rovněž potvrzují zvýšení tvorby NK buněk (natural killer cell – „přirozený zabíječ“), velkých bílých krvinek zaměřených na boj s choroboplodnými zárodky i s nemocemi samotnými a postupné vyladění všech tělesných systémů a funkcí. NK buňka je velká buňka imunitního systému. NK buňky jsou schopné zabít nádorové buňky či buňky napadené viry. Specifická hudba používaná celostní muzikoterapií působí až na buněčné úrovni lidského organizmu. Energizuje a harmonizuje buněčnou tekutinu přirozeně a fyziologicky, čímž optimalizuje všechny buněčné mechanizmy včetně metabolických.
U klientů s poruchami chování a emocí a agresivních, zvláště u klientů s poruchami autistického spektra, vždy dochází ke zklidnění a pominutí agresivního chování a dalších jinak pro jejich chování charakteristických průběhů. Celostní muzikoterapie – CMLH – pracuje široce s klienty s mentálním postižením a kombinovanými vadami i s klienty s psychickým onemocněním. Celostní muzikoterapii velice významně uplatňujeme jako specializovaný prostředek nonverbální terapeutické komunikace v oblasti podpory komunikativních kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v celé oblasti zdravotního postižení, s narušenou komunikační schopností nebo s absencí verbální komunikace, s úplnou absencí komunikace a s poruchami chování a emocí, soustředění, učení, rovněž pro klienty z autistického spektra a klienty s Aspergerovým syndromem, ADHD – LMD, klienty s epilepsií, poruchami smyslového vnímání, poruchami plynulosti řeči a s kombinovanými vadami. Muzikoterapii také aplikujeme s úspěchem při práci s psychiatrickými, neurologickými a onkologickými klienty a v oblasti neonatologie. Rozvíjející se oblastí je již delší dobu použití CMLH při práci se seniory, se seniory s Alzheimerovou chorobou, s demencí i s Parkinsonovou chorobou. Zde opět pozorujeme výrazný muzikoterapeutický účinek a potenciál. Celostní muzikoterapii chápeme jako univerzální terapeutický prostředek bez známých kontraindikací pro všechny potřebné, ze všech oblastí zdravotního či sociálního zařazení.
Celostní muzikoterapie pracuje v oboru přírodních akustických zákonů platících v pozemském prostředí. Jejich projevem je takzvané přirozené ladění, což znamená zcela charakteristické intervalové uspořádání vztahů mezi tóny. Dnešní hudba ovšem většinově používá ladění temperované, upravené, lišící se frekvenčně od ladění přirozeného. Lidskému organizmu z muzikoterapeutického pohledu nejadekvátněji odpovídá již zmíněné ladění přirozené. Hudba hraná a zpívaná v takovém ladění je tudíž pro muzikoterapeutické účely nejvhodnější a nejúčinnější. Souzní a ladí s člověkem na všech úrovních, ve všech systémech a funkcích. Zmíněná specifikace spolu s používáním ručně vyráběných nástrojů z přírodních materiálů činí z celostní muzikoterapie unikátní muzikoterapeutickou metodu mající prokazatelně jedny z nejhlubších a nejúčinnějších terapeutických účinků, ve většině parametrů vysoce přesahující možnosti i účinky velké části současných psychoterapeutických postupů. Vše ovšem závisí na odbornosti, výcviku, praktických zkušenostech a schopnostech muzikoterapeuta samotného. Což zároveň znamená, že výsledek celostní muzikoterapie je vždy podmíněn zmíněnými parametry a kvalitou osobnosti jednoho každého muzikoterapeuta. Jedině dlouhodobě dokumentované výsledky přímé muzikoterapeutické práce mohou být potvrzením úspěšnosti muzikoterapeutického procesu a rovněž potvrzením kvality muzikoterapeuta samotného. Ke zvyšování odborných kompetencí slouží již zmiňovaný propracovaný systém celoživotního průběžného vzdělávání v celostní muzikoterapii a supervize.  Účinnost a fungování celostní muzikoterapie jsou dostatečně potvrzeny nepřetržitým, relevantním a zcela validním empirickým výzkumem probíhajícím již od roku 1983. Do této nikdy nekončící práce jsou dnes také organicky zapojeni absolventi studia kurzů celostní muzikoterapie na UP Olomouc od roku 2003. Jejich počet se blíží čtyřem stům. Samotná celostní muzikoterapie CMLH je tedy i výsledkem zmíněné praktické, teoretické i výzkumné práce všech zúčastněných muzikoterapeutů.
Celostní muzikoterapie má univerzální použití a nejsou u ní známy žádné kontraindikace. Všechny pospané jevy a terapeutické výsledky jsou průběžně zkoumány dlouhodobou dobrou praxí, potvrzovány konkrétními kazuistikami a evaluovány nepřetržitým empirickým výzkumem všech dlouhodobě pracujících celostních muzikoterapeutů v ČR i v zahraničí.
Ve všech oborech vědeckého bádání, veškeré lidské činnosti i fungování lidského společenství na Zemi se čím dál zřetelněji jeví potřeba celostního a transpersonálního přístupu. Je to cesta dalšího neomezeného rozvoje lidstva v rámci přirozeného udržení života na Zemi, bez ničení přírody a naší planety všeobecně. Ze všech zmíněných důvodů, a pro podstatu existence života i Vesmíru samotného, aplikujeme obecně celostní přístup v muzikoterapii v jeho metodologickém i filozofickém významu.
Více informací najdete zde:
www.muzikoterapie.net,
www.muzikoterapie.name,
http://icv.ff.upol.cz/kurzy/
PaedDr. Lubomír Holzer
Celostní muzikoterapie – CMLH
 
ICV, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
[/vc_accordion] [vc_gallery type=“image_grid“ interval=“3″ images=“1948,1066,1077,1071″ onclick=“link_image“ custom_links_target=“_self“ img_size=“180×150″]

Přejít na začátek